Monday, December 7, 2009

یک نمونه از شعور و مقابله

این خبر با همه پراکندگیش و با هم تناقص هائی که در آن است یک نکته را به صراحت نشان می دهد. برای کشف آن نکته اول باید اصل خبر را خواند. بعد به این سئوال پاسخ داد: کسانی که این گونه دشمن شناسی دارندو این گونه راهیابی و این گونه تدافع، آیا بیش تر محتمل است که پیروز شوند یا شکست خورده بمانند.

فقط عنایت داشته باشید که سخن از سایت بالاترین است که یک سایت آزاد و بدون محدودیت و یکی از نمونه های آزاداندیشی ملحوظ در بزرگراه مجازی است، حکومتگران آگاه معمولا از این نمونه ها بهره می گیرند که نقاط ضعف خود بیابند و از نظر افکارعمومی درباره حکومت خود باخبر شوند. دنیا دنیای شفافیت است و دیگر دنیای در پسله نیست. در چنین دریائی چگونه می توانند کسانی بادبان بکشند و ناخدائی کنند که هیچ نه از این دریا می دانند و نه روش راندن بر پهنه دریا آموخته اند و نیز هیچ نه شنا کردن.

متن خبر
حجت الاسلام والمسلمین ساغری, مدیرگروه تحقیق سایت "بالاترین"درگردهمایی اعضای این تشکیلات
درشب عیدسعیدغدیرتازه ترین گزارش خوددرباره اهداف وافرادمرتبط بااین سایت راارائه نمودند.ایشان که درمراسم جشن عیدولایت درجمع دانشجویان بسیجی وممتازبه ایرادسخنرانی پرداخته بودند,ابعادتازه ای ازسایت هدفمند"بالاترین"که نتیجه تشکیل گروه رصدوردیابی این سایت است رابه اطلاع امت شهیدپرورایران اسلامی رساند.

*اداره تشکیلاتی سایت "بالاترین"باکارکنان وگردانندگان سایت"آینده "است.
ایشان درابتدای فرمایشات خودباتشریح روندسازماندهی اعضای سایت بالاترین برای ایجادفضای ناامنی سایبری وهمچنین قرمزنشان دادن اوضاع داخلی مملکت,باارائه مستنداتی باقاطعیت,سراب های ایجادشده رامتولدافکارپشت پرده سایت"آینده"دانست وافزودند:این سایت داخلی که بالطبع بایددارای عقبه سیاسی محکمی دررابطه باعدم فیلترشدن بخاطرتوهین های آشکاربه رییس جمهوروحتی جلف پراکنی های متعددوزیرکانه به مقام عظمای ولایت است,دارای هماهنگی کامل باکارکنان "بالاترین"است.وی افزود:ماروزانه شاهدتوهین های آشکار"آینده"به عالی ترین مقام های اجرایی مملکت دراین سایت ابودیم.افرادوکارکنان "آینده"حتی برای یکباردکتراحمدی نزادرا"رییس جمهور"خطاب نکردندودرگزارشات خودازکلمه"رییس دولت"استفاده می کنند.این همان قسمی است که 23خرداد,یعنی یک روزبعدازانتخابات پرشورنظام اسلامی,بالاترینی هاباهم بستندکه احمدی نزادرافقط "رییس دولت متشکل خودش بدانیم,نه رییس جمهور".امروزوقتی این سندهاراکنارهم می گذاریم مشاهده می کنیم که این خط فکری نشآت گرفته از"آینده"بوده.ازکارکنانی که روزبعداز23خردادبه "آینده"اجاره داده شدند..

نقش آینده
ایشان خاطرنشان کردند:قریب به 60%لینک های داده شده به سایت "بالاترین"برگرفته ازگزارشات مشروح آینده است,ادبیات بکارگرفته شده دراین لینکها تمامآبرگرفته ازخط فکری ایجادشده توسط نویسندگان این سایت است.گاهآچنان موفقیتهای دولت بچه های آینده راآزارمیدهدکه حتی خبردرج شده درسایت رابدون تغییردروبلاگهای زنجیره ای کپی می کنندولینکهای هدفمندنیزبرای بالاترین روانه می شود.درآخرین سرشماری لینکهابه این نقطه رسیدیم که قصدبراندازی نرم فقط ازطریق داخل برای آنهامهیانیست وآنان فکری که کردنداین بودکه به زبان های مختلف هم وبلاگ بسازندوافکارعمومی جهان راهم برای کمک به این داستان وهمراهی فکری وبالطبع مالی,منحرف ومستقل ازسیاستهای واقعی نظام کنندوتحت تآثیرفشارهای روانی قراردهند.یعنی ایران راآنچنان که دوست دارندبه دنیامعرفی کنند.کشوری که درآن مافیای قدرت است.رییس جمهوری مقامی فرمایشی است.رهبری حکایتی دنباله دارواستبدادی است.فقروفساددرحال بیدادو...است.اینهامی خواهنددنیابه چشم حقارت به ملت بنگرند.اینهاهدفی جزفشارافکارعمومی داخلی وجهانی برای سرنگونی ندارند.اصلاح طلبی یک پدیده بی معناست برای آنها.شمااصل خبرهای ارسالی وگزارشات رادر"تیتروگزارش"آینده نمی توانیدبرداشت کنیدوبخوانید.اصل خبر"کامنت های"این سایت است.وکامنت ها ونظرات این سایت همان "تیترلینکهایی است که درسایت بالاترین موجوداست".بلانسبت آینده ,ملت که نفهم نیستند(خنده حضار).می دانندکه چه ربط های فکری ای براین جریانات سایه انداخته.

دستورکارمشترک
یکی ازمهم ترین دستورکارهای این دونگون بخت;تولیدوپخش کارنامه های جعلی واخبارکذب برای دولت خدوم است.سعی وهمت خودراازشبهای انتخابات باتولید"خط های مارصفت"که بدست میرحسین هم دادندوآبرویش رالجن مالکردند,آغازنمودند.سریعاآمارهاراز یرروروکردندوازیه اشتباه لپی چنان گاف می گرفتندکه سایت :مستهجن youtubeبه کاربران ایرانی اخطاردادکه فضای کافی برای هر10دقیقه یک کلیپ راندارد.طبق گزارشات سایت "یوتیوب"بالاترین ترافیک خطوط ازایران بود.حتی زمانی که کمیته فیلترینگ یوتیوب رافیلترکرد,یک هفته بعدازآن "صدای آمریکا"دربرنامه "شباهنگ"گزارشی ازعجیب ترین ترافیک ارسال کلیپ ازطرف ایرانی هابرای یوتیوب پخش کردبدین مضمون که:باتوجه به کاهش سرعت اینترنت به یک چهارم ازطرف ایران وفیلترشدن مجموعه یوتیوب ,دست اندرکاران این سایت باچشمانی بیرون زده ازحدقه,هنوزمتعجب این حجم وسیع ازکارهستند.نمونه اینگونه فعالیتها رابه عینه آدرس میدهم برویدوحتمآببینید.گزارش سفراخیررییس جمهوربه اصفهان وفیلمبرداری یک ابله از3/4کیلومتری محل سخنرانی.این فردداردمی گوید;اینجااصفهان است.هیچکس نیامده.این چندتاآدمی هم که دورمن می بینیدهمه بچه مدرسه ای اندودارند می روندخانه.

دست های پشت پرده
مابه شخص کارنداریم.قصدمان رونمایی از"دست های پشت پرده است.خداوندبه راه صلاح وخیرآنهاراسوق دهدواگرهم صلاح بدانندخداوندتبارک وتعالی همین کاری رامی کنندکه الان می کنند.یعنی "ومکروومکرالله والله خیرالماکرینشان می کند.یعنی ازاین دولت وملت عصبانی
باشیدوازاین عصبانیت بمیرید.انشاالله.والسلام علیکم ورحمه الله

نتیجه گیری

نتیجه گیری از این خبر را در این جا به عهده شما کاربران می گذارم. گرچه همین روزها از دیدگاه علم رسانه ای و تفسیر این خبر را خواهم نوشت.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At December 7, 2009 at 2:05 PM , Anonymous Anonymous said...

سپاس بهنود عزيز وتشكر از نكته سنجي ات! قابل باور نيست اوج كوته فكري و حماقت عوامل رژيم والبته موجبات اميدواري است براي ملت!تبريز دكتر ع ر ن

 
At December 7, 2009 at 2:49 PM , Anonymous Chi said...

آقای بهنود گرامی، من یکی از چندین و چند اعضای بالاترینم. تعجب می کنم از اینکه عوامل نفوذی یا بقولی وبلاگ شخصی های این آقایون بعد از این همه مدت هنوز نفهمیدن که بالاترین چطور کار می کنه

از عبارت - فضای ناامن سایبری- خیلی خندیدم. به نظر شما پیام این عبارت این نیست که به بانوان ایرانی پیشنهاد کنیم که بعد از ساعت ۸-۹ شب وارد بالاترین نشن چون ما یه عده وبلاگ نویس هستیم که کنار جوب های بالاترین -چتلی- نشستیم و برای نوامیس مردم سوت می زنیم

خارج از شوخی فک می کنم که هر چی به سمت راس هرم حکومت می ریم، گردش اطلاعات کم و کمتر میشه، من تقریبا مطمئنم که دیدگاه مبارزه با این طرز تفکر (یا عدم تفکر) رو می بایست با یک دیدگاه درمانی همراه کنیم. این حد از فضای ناامن مغزی و تئوری توطئه چینی یه بیماری. به همین ترتیب که بخش عظیمی از جامعه داره به شناخت جدیدی از خودش می رسه و پویایی رو میشه درش دید یک بخش دیگه دچار یک بیماری اجتماعی بوده که الان داره توی این تضاد خودش رو نشون می ده

ممنونم از نوشته ها و گفته هاتون و خوشحالم از اینکه این روزهای قشنگ و سخت شما همراه ما هستید

بهنود باشید

 
At December 7, 2009 at 7:34 PM , Anonymous علی said...

به یاد جمله طلایی حجاریان عزیز می افتم که پیش از انتخابات گفت: انتخابات پیش رو تقابل مدنیت است و بربریت (نقل به مضمون)

در تک تک صحنه های این نیمی از سال این جمله به وقوع پیوسته است و هر دم ممکن پذیر بودن پیروزی کوته فکران را بیشتر در سایه برده است

ظالم رفتنی است و ما بی شماریم

 
At December 8, 2009 at 2:11 AM , Anonymous Anonymous said...

جناب بهنود اینهم جمع بندی بنده بعنوان یک نفر نه همه مردم ایران که هرکسی زود از طرف
مردم ایران نسخه پیچی میکند . اگر عنایت کرده باشید آقای رفسنجانی در بدترین شرایط
سیاسی در مقابل احمدی نژاد لااقل ۱۰ میلیون رای آورد در مقابل ۱۷ میلیون رای احمدی نژاد
که آقای خاتمی با دست دادن و روبوسی با احمدی نژاد ریاست جمهوری را تحویل ایشان داد...... اما
چهار سال عملکرد احمدی نژاد و آمدن اوباما و رویارویی موسوی در انتخابات اخیر و مسایل ایجاد
شده همه بکنار اما حقیقت امر اینجاست که مردم ایران بهرحال بدو طیف تقسیم شده اند که دو قسمت
ده میلیونی اش چه بد و چه خوب همیشه بکاندید خودش رای میدهد و کاری هم باوضاع زمانه ندارد
ناطق نوری هم باخت اما ده میلیون رای داشت وقتی خاتمی ۲۰ میلیون رای اورد در مرحله دوم
انتخابات خاتمی با اینکه جناح راست جا خالی سیاسی !!!؟؟ داده بود باز توکلی و رضایی و ..مجموعا
حدود ده میلیون رای داشتند اما چه کسانی سرنوشت برنده را رقم میزنند !؟ چند میلیونی از مردم
که رایشان منوط بفکرشان و کاندیدای مورد لطفشان که تبلیغات موفقی هم داشته باشد چنانچه
خاتمی در دو دوره داشت یا احمدی نژاد که دور اولش مسلما داشت و شاید دور دومش هم داشت اما شرکت ۸۵ درصدی مردم و آمدن
میلیونها رای دهنده ساکت و بیخیال همه چیز را بهم ریخت ....آقا جان نمیشود ده میلیون رای
دهنده دایمی را یکهو از صجنه خارج کرد و هیچ کدام از این دو جناح قادر نیستند چنین کنند
اما مشکل این دو جناح اینجاست که ان ۱۵ در صد بیخیال و ساکت و رای نده !! گاهی وقتها
هوس رای دادن میکند که صد در صد نقطه مقابل محافظه کاران عمل میکند و کفه ترازو را بشدت
پایین و بالا میکند و باصطلاح بیشتر بقشر جوانان و دانشجویان !! ملقب شده و چون خاتمی
بیشترین رای را از طریق سر و صدای انها گرفت این بار هم موسوی فکر میکرد چنان خواهد شد
اما حقیقت امر چیز دیگری بود چون احمدی نژاد با سفرهای تبلیغاتیش و در گیری با غرب و
چهار سال ریاست جمهوریش مسلما مثل ناطق نوری نبود و اینرا شما بخوبی میدانید و حق نبود
باین جنجال تبدیل میشد که انگلیس و امریکا بیشترین بهره را خواهند برد . برقرار باشید

 
At December 8, 2009 at 5:43 AM , Anonymous arte said...

سلام استاد بهنود عزیز. نمی دانم که ای کاشها راه به جایی می برند؟! ای کاش می بردند چرا که اینروزهای سخت همه بیچاره ی ای کاش هاییم...ای کاش جایی زندگی می کردیم که آدم ها با هر نوع عقیده، نگاه و نظر، محترم شمرده می شدند. کاش عقاید مخالف را با الفاظ ناشایست خطاب نمی کردیم. کاش تحمل پذیرش حرف مخالف را داشتیم. دلم برای "ای کاش" می سوزد که اینروزها در سرزمین "ای کاش" ها سرش بس ناجوانمردانه شلوغ است

 
At December 8, 2009 at 7:27 AM , Blogger Dalghak.Irani said...

یک رؤیا.
مسئولیت بی ربطش را شخصاً می پذیرم. مسئولیت سایر اقلام بگردن صاحب وبلاگ است.
دوستتان دارم نوباوگان ایران. دوستتان دارم دانشجویان ایران. دوستتان دارم زنان ایران. دوستتان دارم روحانیان غیر سیاسی ایران. دوستتان دارم استادان ایران. دوستتان دارم دانش آموزان ایران. دوستتان دارم معلمان ایران. دوستتان دارم کارآفرینان ایران. دوستتان دارم کارگران ایران. دوستتان دارم ثروتمندان ایران. دوستتان دارم تهی دستان ایران. دوستتان دارم پیرمردان ایران. دوستتان دارم مادر بزرگ های ایران. دوستتان دارم مؤمنان ایران. دوستتان دارم خداباوران ایران. دوستتان دارم کرد های ایرانی. دوستتان دارم بلوچ های ایرانی. دوستتان دارم عرب های ایرانی. دوستتان دارم ترک های ایران. دوستتان دارم لرهای ایران. دوستتان دارم ترکمن های ایران. گیلان، مازندران، سمنان، همدان، فارس، خراسان، کهکیلویه، بوشهر، بندرعباس، گرگان، اصفهان ،شهرکرد، قم وتهران وتهران وتهران دوستتان دارم. دوستتان دارم کشاورزان ایران. دوستتان دارم کارمندان ایران. دوستتان دارم هنرمندان ایران. دوستتان دارم................................. .......................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................روزنامه نگاران ایرانی. دوستتان دارم زندانیان سیاسی ایران. و...
در همۀ عمری که انگشتم برروی دکمۀ "نقطه"ی صفحه کلید( کیبورد) گیر کرده بود داشتم گریه می کردم که چه بی موقع از ایران آواره شدم در یک قدم تا پایان زنده بودن بی برکتم. آیا در لندن یک ایرانی استخوان درشت نیست که سیاسی نباشد الکی وایرانیان را جمع کند در یک خراب شده ای از این شهر "چشم دنیا" تا من هم بتوانم بیایم واعلام کنم که: " بچه ها نترسید/نترسید. ما همه با هم هستیم." یا...هو

 
At December 8, 2009 at 7:23 PM , Anonymous گلرخ said...

مادامی که گزارش ها برای رضایت فرمانده ای بالای سر نوشته می شود پر می شود از صفت ها و دروغ های خوش آیند بالای سری ها
حالت نگارنده این گزارش را خوب درک می کنم
حالت نگارنده انشاهای پای صف مدرسه است که به دروغ می گوید از فلان واقعه خوشحال است یا ناراحت..

حالت فروشنده ای که به دورغ لباس تنگ را می گیرد جلوی شما و می گوید "باورکنید برای اندام زیبایتان اندازه است"

حالت مبصری که از ناظم می ترسد و به دروغ می گوید بچه ها همه به موقع رفتن سر کلاس..

از همه واضح تر بی سوادیست
موج می زند..در سطر سطر گزارش
این بی سوادی به ما یاد آوری می کند که سرعتمان را کم کنیم تا آگاهی پخش شود.. با همه سختیش باید که حوصله کنیم که ناظم از پشت سر مبصر ترسیده و چاپلوس کلاس تصویر حقیقی بچه ها در حیات مدرسه را ببیند و باور کند که مبصر دیگر زوری ندارد..

آن موقع اگر چشم ها را هم بست می رویم دورش می ایستیم با دستبندهای سبزمان..
ناچار می شنود بپذیرند که ما هستیم
نا چار می شنود بزرگی مردم را ببینند

 
At December 8, 2009 at 8:39 PM , Anonymous مرتضا خسروی said...

:"))

 
At December 8, 2009 at 11:56 PM , Anonymous محمود said...

بهنود جان

این مقوله‌ی سر مردم شیره مالیدن و توهم توطئه و از این خزعبلات چیز تازه‌ای نیست و به شکرانه‌ی فضای باز نت دیگر برملا شده! اما چه کنیم با طیف وسیعی از ملت که هنوز به این فضای مدرن یا بهتر بگوییم پسامدرن پا نگذاشته‌اند تا بتوانند مو را از ماست بیرون کشند و از این مقولات سردربیاورند. جنگ رسانه‌ای را هم بلد نیستند به حقیقت نزدیک کنند تا بتوانند مقاصد پلیدشان را پی بگیرند. دیگر این‌گونه پرونده‌سازی‌ها و اراجیف بافتن‌ها دوره‌اش سرآمده است! مطمئنن اگر تاریک‌خانه‌ی اشباح آقایان تا امروز رو نمی‌شد حتمن میدان‌دار بودند.

در مورد پُست پیش بگویم که زنده‌یاد «سحابی» تنها نبود از نام‌آورانی که نام بردید بلکه شاملو هم بود که بدترین انگ‌ها را از جانب کسی خورد که از خون‌اش بود!

قربان‌ات

 
At December 9, 2009 at 4:10 AM , Anonymous Anonymous said...

سلام استاد
همانطور که گفتيد يک نمونه از شعور و مقابله.
در پاسخ به يک کامنت:
در انتخابات هايي که مردم به پاي صندوق ها آمده اند (فرقي نمي کند از چه نوعي و در چه جايي) رايشان همواره مايل به اصلاحطلبان بوده. در سال 84 هم احمدي نژاد با حرف و حديث به دور دوم انتخابات آمد و با سوءاستفاده از شايعات مطرح شده پيرامون خانواده هاشمي رفسنجاني راي هر دو طيف (اصولگرا و اصلاحطلب) جامعه را بسود خود تغيير داد. بعبارت ديگر نسبت آراء دو طيف، اصلاحطلب به اصولگرا بيست ميليون به ده ميليون است. بديهيست که آراء خاموش هم اين دوره(خرداد 88) به نفع اصلاحطلبان وارد گود انتخابات شدند (بدليل عملکرد ضعيف دولت نهم در تمام زمينه ها). پس چرا احمدي نژاد؟

 
At December 9, 2009 at 4:55 AM , Anonymous Anonymous said...

خیلی وقت است که روی سایت بالاترین نرفته ام، از همان وقتی که احساس کردم بعد از سرگرمی غیر مفید نوعی هرز رفتن را به من القا میکند. وهمی متفاوت و مختص به دنیای مجازی که استدلالهای دمکراتیک خود را دارد.
مثال:
اخبار این روزها در اروپا: انتقاد از دولت برزیل به دلیل کشته شدن سالانه هزاران نفر با گلوله های پلیس، تا یکهفته قبل اسمش بود مبازره موفق لولا داسیلوا با مافیای مواد مخدر!
تحلیل:
ذره بین حقوق بشر سازمان ملل در دست مجموعه ای نسبتأ کوچک از کشورهاست . که میگیرند روی دست هر دولتی که نخواهد همکاری کند، در حالی که دستهای خودشان هم چندان مبرئ از آلودگی نیست. نقش مردم برزیل در این میان حمایت (٨٠ در صد )ی از دولت وقت که با پرداخت حداقل کمک هزینه و بورس تحصیلی برای فرزندان خانواده های کم بضاعت و در نتیجه رکود جرم و خودفروشی در کنار اقتصادی شکوفا که با تواناتر شدن قشر فقیر از بازار وسیعتر داخلی سود میبرد.

«آقای ساغری: ما به شخص کار نداریم، قصدمان رونمایی دستها پشت پرده است. »
گویا ایشان هنوز ملتفت نشده اند؛ عده ای از ما که کم هم نیست، میداند دستهای پشت پرده را، اما اگر رودربایستی نمیداشت میگفت: بدهید ببرد!
(که البته جای بحث و تامل دارد).
برزو

 
At December 9, 2009 at 5:30 AM , Anonymous Anonymous said...

عرض ارادتی به خدمت دلفک گرامی:
البته که شما تنها نیستید، ما همه با هم هستیم!
راستش با خواندن شکوه نامه شما یاد خودم افتادم و شاعی که خیلی مدیونشم.
عرض ارادتی هم به خدمت شاملو:
ضمنأ مصر به اقرارم که این دنیای شلوغ پلوغ رایانه ها گرمم نمیکند! راستش هر بار که روزگار گلویم را فشرده، یاقوتی را زمزمه میکنم که زنده نام احمد شاملو در ذهنم نهاد... به بخت اگر باور داشته باشیم، آرامش فرا میرسد:

به بخت اگر باور داشته باشیم
هم امروز، یا هم امشب
آرامش فرا میرسد،
ترا و مرا
برزو

 
At December 9, 2009 at 7:05 AM , Anonymous Anonymous said...

با سلام راهپيمايي بزرگ سبز در عاشوراي حسيني از ميدان انقلاب تا ميدان آزادي از ساعت 10 صبح

 
At December 9, 2009 at 2:35 PM , Anonymous ghalam said...

خوب وقتی‌ آدم مخاطبانی‌ داشته باشد که به این حرفهای مضحک گوش کنند شاید از این حرف ها بزند.وقتی‌ شما مخاطبی‌ نداشته باشید مجبورید حرف معقولی‌ بزنید تا کسی‌ به حرف هایتان گوش کند.اما وقتی‌ برای شما مخاطب حاضر می‌ کنند دیگر از گفتن اراجیفی‌ این چنینی‌ و حتی‌ بد تر از آن همچون جلوگیری آمریکا از ظهور امام زمان هم ابایی‌ نخواهید داشت.به هر حال خیلی‌ ممنون آقای بهنود!

 
At December 14, 2009 at 6:00 AM , Blogger Unknown said...

دو بيت شعر تقديم به مجيد عزيز و دختران سرزمينم

بر تن من لباس زن به قصد تحقير مي كني
كور خواندي من به آن بس افتخار مي كنم
هنرش وكالت و شهادتش را تو صد انكار كني
من به حنا و شيرين و ندا بس افتخار مي كنم
عماد ج 21 آذر 88

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home